Zpět na Aktuality

Zažíváme boom plánů udržitelné mobility

7. listopadu 2018

V poslední době se v médiích stále častěji objevují informace o nově vznikajících strategických plánech udržitelné městské mobility. Naposledy v září pražští zastupitelé projednávali koncept Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Která další města mají také zpracovaný svůj plán mobility či jeho odlehčenou formu? 

 

Plán mobility

Plánem udržitelné mobility se velmi zjednodušeně rozumí soubor opatření směřujících ke zlepšení městské dopravy a k uspokojení poptávky po mobilitě v dlouhodobém horizontu. Součástí plánu je jeho akční program, který stanovuje časový harmonogram, kdy se jednotlivá opatření budou realizovat.

Zatímco SUMP (z anglického Sustainable Urban Mobility Plan – plán udržitelné městské mobility) pokrývá komplexně městskou mobilitu, SUMF (z anglického Sustainable Urban Mobility Framework – udržitelný rámec městské mobility) je zaměřen na plán dopravní obslužnosti veřejnou dopravou ve městech. Pro získání evropských dotací je důležitější SUMP. Která města mají již schválený SUMP a která SUMF? O tom rozhoduje Komise pro posuzování dokumentů městské mobility na Ministerstvu dopravy ČR. V české legislativě sice neexistuje žádné právní ukotvení povinnosti zpracovat SUMP/SUMF, nicméně pokud obec uvažuje o využití dotací z evropských fondů, pak má povinnost zpracovat SUMP/SUMF za podmínky, že se jedná o obec s 50 tisíci obyvatel a více. Samozřejmě existují i desítky případů, kdy mají jednotlivé obce zpracované své plány mobility, ale protože neplánují využití evropských fondů, nepředkládají je zmíněné komisi.

 

Schválit jako SUMP, nebo SUMF?

Úlohou komise je kromě posouzení jednotlivých plánů také nastavení úrovně, jak mají plány vypadat. Využívá k tomu metodiku Centra dopravního výzkumu v. v. i. Členové komise určitě nevidí své poslání v tom, zaujímat tvrdé postoje a horší plány striktně odmítat, ale spíše pomáhat a na příkladech dobré praxe předkladatelům ukázat, jak správně plán upravit, aby mohl být schválen.

Přestože se téma plánů mobility začalo poprvé objevovat po roce 2013, byl prvním plánem udržitelné mobility, který komise posuzovala, SUMP města Plzně, a to již začátkem roku 2017. Později své plány předkládala Ostrava, Olomouc a Brno. Všechny komise verifikovala. Další města svůj plán brzy předloží. Je namístě zmínit, že plzeňský i ostravský SUMP jsou velmi dobře připravené dokumenty, které nastavily vysokou úroveň očekávání od dalších plánů. Na konci října komise provedla posouzení pražského SUMPu, přičemž v průběhu listopadu budou s výsledky tohoto posouzení seznámeni odpovědné osoby včetně nové politické reprezentace.

Komise se kromě hodnocení plánů mobility zabývá také schvalováním strategického rámce, tedy SUMF. Některé dokumenty jsou v tomto formátu zpracovány záměrně. Některé mají vyšší ambice, avšak nedosáhnou souladu s metodikou pro SUMP, a proto jsou nakonec schváleny jako právě zmiňovaný SUMF. To je příklad plánu mobility města Jihlavy. Mezi města, která předkládala svůj SUMF a komise jej schválila, patří Liberec, Zlín, Pardubice či Hradec Králové.

 

Existuje porovnání plánů mobility?

Porovnání plánů je v podstatě nemožné. Plány jsou všeobecné a reagují na individuální požadavky na rozvoj mobility dané obce nebo lokality. Pokud toto zpracovatel nebere v úvahu, zmiňovaná komise k němu může zaujmout negativní stanovisko.

To, že jednotlivé SUMP, které vznikají v České republice, jsou na dobré úrovni, značí i zájem a uznání ze zahraničí. Při 5. evropské SUMP konferenci, která se konala v květnu 2018 v kyperské Nikósii, projevili zahraniční delegáti zájem právě o český způsob verifikace komisí i o to, jak nastavuje kritéria hodnocení. Může nás těšit, že byť ostatní evropské státy mají s tvorbou plánů delší zkušenosti, některé začaly vznikat po roce 2000, patříme k horní polovině v kvalitě jejich přípravy.

 

Prvenství pražského SUMP

Přestože jsme uváděli, že plány mobility jsou mezi sebou téměř neporovnatelné, existuje jedno hledisko, které porovnávat lze. Proces jejich tvorby. U pražského SUMP můžeme vyzdvihnout zejména část projednání na expertní úrovni, na kterou bylo velmi dobře dohlíženo. Zároveň se do procesu zapojili odborníci z JASPERS, což u jiných plánů nebylo. Ti zajišťovali odborný dohled v souladu s metodikou a příklady dobré praxe.

Nyní už jen zbývá věřit, že všechno toto úsilí vyústí v blízké době ve schválení finálního Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. S ohledem na rozlohu metropole a rozličnost cílů politických reprezentantů stran ve vedení města, kteří budou plán schvalovat, je nanejvýš důležité nad ním nalézt širší shodu, a to nebude jednoduché.

O tyto zajímavé informace se s námi podělil Mgr. Michal Ulrich, pracovník odboru fondů EU Ministerstva dopravy ČR a zároveň tajemník Komise pro posuzování dokumentů městské mobility. Tímto mu děkujeme.