Zpět na Aktuality

Jak udělat Brno mobilnější

19. prosince 2017

Podle nových směrnic EU musejí mít větší města členských států vypracovaný plán mobility s výhledem do roku 2050. Brno však začalo na takovém plánu pracovat již v roce 2014, ještě než tato povinnost vznikla. Je tedy napřed a můžeme se od něj ledacos naučit.

Brněnský magistrát využil čas na vyzkoušení zapojování veřejnosti a dalších organizací. V září 2015 uspořádal expertní workshop, jehož účelem byla příprava návrhu vize pro tento plán. Účastnili se ho experti z univerzit a výzkumných organizací. Návrhy byly během workshopu diskutovány se zástupci města, kraje, Dopravního podniku města Brna a dalších organizací. Na závěr byly představeny Radě města Brna a primátorovi. Výsledkem této akce bylo schválení vize plánu mobility.

Po dvou letech se plán nachází již v závěrečné fázi. Návrhová část byla zpřístupněna veřejnosti k diskusi a prochází procesem SEA (hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí). Ten bude ukončen v lednu, zároveň budou zapracovány závažné připomínky. Očekávané projednání a schválení dokumentu vychází na březen 2018.

Současně bude připraven akční plán – seznam souvisejících projektů na nejbližší období včetně rozpočtu.

Podle vyjádření Ivy Machalové, koordinátorky plánu z brněnského magistrátu, byla v celém procesu nejzajímavější právě práce s veřejností. „Stále se učíme. Zajímavý byl například přístup občanského sdružení Nesehnutí, které náš postup nepovažovalo za dostatečný,“ říká Iva Machalová. „Vytvořili proto vlastní webovou aplikaci, přes kterou mohli občané posílat své připomínky. Ty jsme pak vyhodnotili a zpracovali. Získali jsme tak další způsob, jak plán představit více lidem a získat lepší zpětnou vazbu.“

Klíčovým úkolem bylo najít kompromis pro všechny druhy dopravy a podporovat tu veřejnou. Cílem je udržet vysoký podíl veřejné dopravy na cestách městem (přes 50 %) a zvýšit podíl pěší a cyklistické dopravy. Do roku 2050 by měly tyto tři způsoby představovat 80 % přepravy, což znamená snížení podílu osobní automobilové dopravy na 20 %.

Magistrát toho chce dosáhnout i prostřednictvím takzvaných měkkých opatření, jako jsou kampaně na změnu dopravního chování. Rozumí se, že nejde o plán neměnný, každým rokem se bude aktualizovat. Bez zpětné kontroly to nepůjde. Pokud se nebude dařit plán plnit, město bude zjišťovat, proč tomu tak je: zda byla opatření nedostatečná, nebo se změnily výchozí podmínky. Tyto poznatky se budou průběžně zapracovávat, aby plán nebyl strnulou strukturou ztrácející vazbu na realitu.