Zpět na Aktuality

Získali jsme stanovisko SEA

10. dubna 2019

Posledním krokem před tím, než bude Plán udržitelné mobility Prahy a okolí s výhledem do roku 2030 předložen pražským zastupitelům k finálnímu schválení, je posouzení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, na základě kterého jsme obdrželi kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí.

Jak jsme vás v minulosti informovali, koncepce plánu mobility musela projít procesem SEA, tedy hodnocením vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (z anglického strategic environmental assessment). Na konci tohoto procesu je stanovisko Ministerstva životního prostředí. To jsme na základě hodnocení SEA získali a schvalování samotného plánu tak může pokračovat. Posuzováno bylo široké spektrum parametrů, plán mobility si například klade za dílčí cíl snížení uhlíkové stopy, snížení prostorové dopravní náročnosti či větší bezpečnost a dostupnost dopravy.

Ke koncepci se vyjadřovaly nejen pražské městské části, ale i okolní města, ministerstva, orgány státní správy, a především veřejnost. Proces hodnocení nyní dospěl k závěru, že Plán udržitelné mobility Prahy a okolí nebude mít závažný vliv na životní prostředí ani veřejné zdraví při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku. S potěšením však lze konstatovat, že převážnou většinu podmínek uvedených ve stanovisku plníme již nyní, a jdeme tedy správným směrem. Jsme zase o krok blíže k tomu, aby Praha a celá metropolitní oblast měly svůj první plán mobility schválený. Hodnocení koncepce společností EIA Servis si stáhněte zde. Stanovisko MŽP si můžete přečíst zde. Vypořádání připomínek od veřejnosti najdete zde. A prohlášení předkladatele je uloženo zde.