Co a proč ladíme?

My lidé jsme neustále v pohybu. Už se nehoníme dlouhé hodiny za mamuty. Nově se potřebujeme rychle přepravovat za prací, na nákup či za zábavou s přáteli. K tomu potřebujeme moderní pohodlné cesty či efektivní řízení dopravy. Někdy je řešení problémů jednoduché, stačí třeba i jen drobná administrativní změna v postupech nebo kompetencích, někdy je naopak potřeba postavit nové silnice, obchvaty, chodníky a nebo lávky. Kde, co a jak efektivně zřídit může zodpovědět jedině promyšlená dopravní strategie úzce propojená s ostatními rozvojovými plány města. Proto vzniká Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Ambicí plánu je „nastavit výhybky“ budoucího rozvoje fungování dopravy tak, aby se kvůli dopravě 

již více nezhoršovalo životní prostředí (hluk, znečištění vzduchu) a přitom lidé neztratili svobodu pohybu. Naším cílem je aktivní cílevědomá udržitelná dopravní politika hlavního města.

Pracujeme na Strategickém plánu hl. m. Prahy pro oblast dopravy, který bude splňovat parametry plánu udržitelné mobility (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP). Po svém schválení se stane hlavním koncepčním dokumentem v oblasti dopravy pro Hlavní město Prahu s přesahem do Středočeského kraje pro další desetiletí. Pro další politické generace, které se budou na radnici střídat, bude závazný.

Město není nafukovací

Donedávna byly všechny dopravní plány formovány stále rostoucí motorizací a zvyšujícímu se počtu kamionů. Proto docházelo k rozšiřování silnic a budování zcela nových komunikací. Pohled do současnosti ukazuje negativní dopady této silniční expanze. Nadměrný hluk a emise poškozuje zdraví obyvatel, lidé mnohdy nemohou větrat, nepřejdou bezpečně ulici. Většina ulic je plná parkujících a jedoucích automobilů na úkor prostoru pro lidi. Kdybychom se i nové dopravní plány přizpůsobovaly narůstajícímu počtu aut, muselo by se začít se zmenšováním ploch pro chodce (např. užší chodníky).

Auto není nepřítel, MHD není „socka“

Udržitelná mobilita představuje změnu pohledu na dopravu. Neřeší jednotlivé druhy dopravy odděleně, ale naopak je propojuje a učí spolupráci, vzájemnému respektu. Již není únosné zaměřit rozvoj pouze do jedné dopravní oblasti. Jednotlivé druhy mohou naopak vzájemně efektivně spolupracovat. Dosáhnout se dá pouze vzájemným dialogem a to nejen mezi odborníky jednotlivých druhů dopravy, ale i s veřejností.

Dobré místo pro spokojený život

Časté dopravní kolapsy znamenají nejen špatné plánování města, ale i obrovské ztráty – zdravotní i hospodářské. Výdaje na údržbu naddimenzované infrastruktury ohrožuje celkovou prosperitu města. Vedle toho existuje mnoho nevybudované infrastruktury, která podvazuje mobilitu obyvatel. Pro zachování prosperity města a jeho obyvatel je třeba pečlivě strategicky promyslet budoucí dopravní směřování jeho infrastruktury tak, aby byla ufinancovatelná.

Víc než kamarádi

Kolem Prahy není vzduchoprázdno. Uprostřed Středočeského kraje není prázdná díra. Oba kraje se neobejdou bez vzájemné úzké spolupráce a koordinace v různých oblastech – v dopravě, v zásobování vodou, ve školství či zdravotnictví a podobně. Proto ani Plán udržitelné mobility není vypracováván pouze pro samotnou Prahu, ale zasahuje celou tzv. metropolitní oblast.

Plán mobility bude rozpracovávat Strategický plán hl. m. Prahy pro oblast dopravy, bude splňovat parametry plánu udržitelné mobility (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP). Po svém schválení v Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy se stane hlavním koncepčním dokumentem v oblasti dopravy pro Hlavní město Prahu s přesahem do Středočeského kraje, čímž nahradí současné Zásady dopravní politiky (schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 13/21 dne 11. 1. 1996).

Jakého území se naše činnost týká?

Mapa

Proč je potřeba mobilitu řešit udržitelně?

Mnoho Pražanů našlo domov v zeleni ve Středočeském kraji, avšak většina pracovních příležitostí jim zůstala v Praze. Celkem dojíždí do Prahy denně více než 150 tisíc obyvatel, z Prahy za prací vyjíždí kolem 25 tisíc obyvatel. Tyto počty se neustále zvyšují, potřeba mobility narůstá. Mobilita uvnitř města je ještě násobně vyšší. Proto je třeba hledat taková dopravní řešení, která život občanů nebudou zhoršovat. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že města, která řeší dopravu „udržitelně“, mají více možností ke zlepšování veřejného prostoru.