Dokumenty, nástroje a metodiky

 • Evropské

Metodika Rupprecht Consult

Jedná se o generel zpracování plánu udržitelné mobility založený na popisech jednotlivých kroků při přípravě plánu a příkladů z měst, kde již byl plán udržitelné mobility do nějaké míry implementován. Dokument shrnuje obsah plánu z hlediska požadavků evropské legislativy a představuje aktivity i nad její rámec. Pražský Plán udržitelné mobility P+ respektuje sled činností navržených v této metodice, tedy úvodní vypracování analýzy, následné vytvoření scénářů a společné vize následované plánováním praktických opatření pro naplnění vybraného scénáře. Nedílnou součástí práce na plánu udržitelné mobility je spolupráce mezi partnery kooperujícími při přípravě dokumentu.

Dokument ke stažení

 

Bílá kniha Evropské komise

Bílá kniha nese výstižný podtitul Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje.

Hlavním cílem v oblasti emisí skleníkových plynů pro sektor dopravy je jejich snížení o 60 % do roku 2050 v porovnání s rokem 1990, v bližším horizontu pak o 20 % do roku 2030 proti roku 2008. Úkolem je odstranit závislost dopravního systému na ropě, aniž by bylo třeba obětovat jeho účinnost a ohrozit mobilitu. Omezení mobility není řešením. Je třeba vytvořit nové způsoby využití dopravy a účinně je kombinovat.

Dokument ke stažení

 

Metodika JASPERS

Autorem metodiky je Agentura JASPERS, která zastupuje tři instituce (Evropskou komisi, Evropskou investiční banku a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj) za účelem projektového poradenství. Cílem poradenských zásahů je kvalita velkých projektů, aby tyto mohly být spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Fondem soudržnosti.

Metodika klade důraz zejména na popis procedurálních úkonů, průběžné vyhodnocování výsledků a problematiku posuzování SEA (Strategic Environmetal Assessment).

 

Portál ELTIS

Eltis představuje platformu pro výměnu informací, znalostí a zkušeností v oblasti udržitelné mobility. Svému účelu tento portál slouží již více než 10 let a to z něj dělá nepostradatelný nástroj v oblasti interakce řešitelů plánů mobility napříč Evropou. Provoz portálu zajišťuje Evropská unie prostřednictvím programu Inteligentní energie pro Evropu.

Mimo webové činnosti zajišťuje Eltis také pravidelné konference na téma udržitelné mobility a poradenskou činnost.

Více zde

 

Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050

Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 je dokument, který identifikuje hlavní problémy dopravního sektoru a navrhuje opatření na jejich řešení. Hlavním cílem dopravní politiky je vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko- ekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy, na principech hospodářské soutěže s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví.

 

Národní akční plán čisté mobility

Národní akční plán čisté mobility (dále také NAP CM) se zabývá elektromobilitou, CNG, LNG a v omezené míře vodíkovou technologií. Z důvodu přímé vazby na směrnici 2014/94/EU se tento dokument primárně vztahuje na ta alternativní paliva, u nichž uvedená směrnice požaduje po členských státech, aby v rámci výše vnitrostátního rámce definovaly národní cíle pro rozvoj příslušné infrastruktury dobíjecích a plnicích stanic, případně tam, kde toto považuje za žádoucí. Zároveň je předkládán v návaznosti na základní strategické dokumenty vlády ČR v oblasti energetiky, dopravy a životního prostředí za účelem naplnění základních energetických, environmentálních a dopravněpolitických cílů ČR:

 • snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí, zejména pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší a emise skleníkových plynů,
 • snížení závislosti na kapalných palivech, diverzifikace zdrojového mixu a vyšší energetická účinnost v dopravě.

Dokument ke stažení

 

Státní energetická koncepce ČR (aktualizace 12/2014)

Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR. Dlouhodobou vizí energetiky ČR je spolehlivé, cenově dostupné a dlouhodobě udržitelné zásobování domácností i hospodářství energií. Takto vymezená vize je shrnuta v trojici vrcholových strategických cílů energetiky ČR, kterými jsou bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost. Vizí SEK pro oblast dopravy je:

 • Snížit závislost na ropě a jejích derivátech
 • Zvýšit podíl alternativních paliv v dopravě
 • Vybudovat infrastrukturu pro CNG, LNG a elektro
 • Snížit negativní vlivy (emise, bariérový efekt)
 • Zachovat či zlepšit mobilitu obyvatelstva na všech úrovních

Dokument ke stažení

 

 • Národní

Metodika Centra dopravního výzkumu (CDV)

Metodika zpracovaná Centrem dopravního výzkumu představuje domácí pohled na přípravu plánů udržitelné mobility. Navrhovaný sled dílčích úkonů se v některých ohledech liší od zahraniční metodiky (např. Rupprecht Consult). Metodika CDV klade důraz na promítnutí několika principů udržitelné mobility do výsledného dokumentu. Principy jsou závazek k udržitelnosti, multimodální integrace, provázanost opatření, kooperace zainteresovaných partnerů, průběžný monitoring a evaluace a v neposlední řadě zajištění udržitelného financování. Metodika CDV sleduje linku přípravy plánu v následujících úkonech: příprava – analýza – návrh – akční plán – realizace a vyhodnocení.

Dokument ke stažení

 

 • Praha a Středočeský kraj

Strategický plán hl. m. Prahy

Klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování města je Strategický plán, jehož aktuální znění schválila Rada hlavního města Prahy v listopadu 2016. Zpracovatelem Plánu je Institut plánování a rozvoje (IPR). Strategický plán se skládá ze tří celků – analytické, návrhové a implementační části Strategického plánu. Tématy Plánu jsou například sociální soudržnost, ekonomický rozvoj nebo technická a dopravní infrastruktura. A právě poslední ze jmenovaných témat se přímo týká tvorby Plánu udržitelné mobility. Ten se odkazuje na základní oblasti Strategického plánu, jakými jsou preferování veřejné dopravy, rozvoj kolejové dopravy, kvalita veřejných prostranství či například elektromobilita. V části Prosperující a kreativní metropole jsou pak uvedeny oblasti Podpora státních organizací při realizaci dopravních staveb týkajících se Prahy a Podpora rozvoje Letiště Václava Havla Praha.

Více zde

 

Územně plánovací dokumentace a podklady hlavního města Prahy

Územně plánovací dokumentace a podklady jsou základními nástroji územního plánování, jejichž pořizování je dáno zákonem 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Praha má v současnosti schváleny tyto dokumentace:

 • Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
 • Územní plán Prahy
 • Regulační plán Anenská

Velmi podstatnou součástí územního plánování jsou také Územně analytické podklady.

V současné době se připravuje nový územní plán hlavního města Prahy, tzv. Metropolitní plán.

Pokud se chcete o územním plánování v Praze dozvědět více

 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje

Základním dokumentem pro územní rozvoj Středočeského kraje jsou Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, které pořizuje krajský úřad. V současnosti platí aktualizace č. 1 ZÚR Středočeského kraje z roku 2015 – zobrazen je výkres ploch a koridorů nadmístního významu. Od roku 2014 se pořizuje změna č. 2 ZÚR Středočeského kraje, která má za úkol navrácení soudem zrušených koridorů:

 • silniční okruh kolem Prahy (SOKP) v severozápadním a severovýchodním sektoru,
 • doplnění mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Odolena Voda na dálnici D8,
 • koridor propojení Vestec (II/603) – Újezd (D1), tzv. Vestecká spojka,
 • koridor železniční tratě č. 221: úsek Praha–Strančice,
 • plocha rozvoje Letiště Praha-Ruzyně

Více zde

 

Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje 2016 – 2020

Strategický rámec dopravnímu plánování v nejlidnatějším kraji České republiky na nejbližší období poskytuje Plán dopravní obslužnosti. Zpracovatelem Plánu je Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje společně s organizací Ropid. Cílem tohoto dokumentu je zkvalitňování dopravních služeb pro cestující nad rámec zákonné povinnosti. Hlavními tématy na období 2016 – 2020 jsou dokončení integrace dopravních systémů Prahy a Středočeského kraje, investice do vozidel a infrastruktury a reakce na aktuální problematiku dopravy v kraji. Za účelem vytvoření společného dopravního systému hlavního města a Středočeského kraje byla zřízena příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK).

Více zde

 

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 (PZKO) je hlavní koncepční dokument pro postup města v úsilí o další zlepšování parametrů kvality ovzduší v období 2016–2020. Cílem PZKO je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1–3 přílohy č. 1 zákona, tuto kvalitu udržet a zlepšovat, a to na celém území aglomerace Praha – CZ01. V Praze totiž dochází k překračování imisních limitů stanovených v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro znečišťující látky:

 • suspendované částice PM10 a PM2,5
 • benzo(a)pyren – překračování ročního imisního limitu
 • NO2 – překračování ročního imisního limitu.

Účelem PZKO bylo zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede k dosažení přípustné úrovně znečištění ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší. V oblastech, kde jsou tyto úrovně splněny, byla navržena opatření v přiměřeném rozsahu s cílem udržet dobrou kvalitu ovzduší a dále ji zlepšovat.

Více zde 

 

Adaptační strategie

Klimatická změna vyvolává v Praze v posledních obdobích častější extrémy počasí. Zvyšuje se počet tropických dní a nocí a prodlužují se vlny veder, vzrůstá intenzita tepelného ostrova, což ohrožuje zdraví citlivých skupin obyvatel. Přívalové deště způsobují bleskové záplavy ve městech a ohrožují životy a majetek, častější sucha poškozují vegetaci a ohrožují vodní zdroje.

Jako včasnou reakci na výše jmenované projevy změny klimatu, předcházení škodám, které mohou být těmito změnami způsobeny, a v návaznosti na národní adaptační strategii připravuje Praha Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu.

Rada HMP se usnesením č. 3213/2015 rozhodla připojit k evropské iniciativě měst Mayors Adapt – pakt starostů a primátorů se závazkem vytvoření adaptační strategie do dvou let od podepsání iniciativy, tj. do ledna 2018.

Více zde

 

Strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Prvními kroky pro čerpání prostředků v rámci ITI bylo vymezení území Pražské metropolitní oblasti (dále jen PMO), které bylo využito i pro Plán udržitelné mobility a okolí. Vymezení PMO zpracovala Urbánní a regionální laboratoř fungující pod Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Vymezení bylo provedeno triangulací metod, využita byla také reálná data v podobě dat mobilních operátorů, kterými byly sledovány dojížďkové vazby Středočeského kraje a hl. m. Prahy a čas strávený v Praze obyvateli Středočeského kraje.

Strategie ITI definuje na základě analýzy problémy a potřeby dané metropolitní oblasti, které brání jejímu rozvoji a koordinovanému přístupu rozvoje. Stanovuje stěžejní prioritní oblasti a priority financovatelné z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020, konkrétně z Operačního programu Praha – pól růstu, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Životní prostředí.

Více zde

 

Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy

Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy, schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 1996, jsou dokumentem, který stanoví základní strategii rozvoje dopravního systému v Praze. Právě Plán udržitelné mobility Prahy a okolí by měl tento dokument nahradit. Hlavním cílem zásad je dosáhnout stavu, při kterém celková úroveň dopravního systému bude v souladu s potřebami města a jeho dalším rozvojem. I přes svou nadčasovost v roce 1996 jsou dnes již zastaralé vzhledem ke změnám společnosti.

Více zde