Dokumenty P+

P+ Návrh

P+ Návrh je hlavním výstupem Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Ačkoliv je zaměřen na návrhovou část, obsahuje také souhrnnou informaci o předchozí Analýze a Dopravní politice. Schválen byl 24. 5. 2019 Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

P+ Návrh je ke stažení zde.

 

Prohlášení předkladatele podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je uloženo zde, vypořádání vašich připomínek pak zde.

 

SEA, tedy hodnocení P+ z hlediska jeho dopadů na životní prostředí, je uložena zde.

Hodnocení opatření na životní prostředí je uloženo zde.

Hodnocení kumulativních a synergických vlivů je uloženo zde.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je uloženo zde.

Vyjádření došlá v rámci zjišťovacího řízení jsou uložena zde.

Závěr zjišťovacího řízení je uložen zde.

 

Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k P+ je uloženo zde.

 

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 7/32 ze dne 24. 5. 2019 Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Zároveň tím uložilo Radě hl. m. Prahy připravit navazující Akční plán a zajistit implementaci schváleného Plánu.

Usnesení i s přílohami je ke stažení zde.

 


P+ Dopravní politika

Hlavní město Praha schválilo novou koncepci dopravní politiky a nahrazuje původní zásady z roku 1996. Plán včetně návrhů konkrétních opatření by měl být hotový v druhé polovině roku 2018. Dokument vznikl na základě odborné diskuse, na jeho znění se shodli zástupci napříč politickým spektrem a je navržen do roku 2030 s dalším výhledem. V souladu s konceptem udržitelné mobility dokument počítá s větším zaměřením na veřejnou, zejména kolejovou dopravu a také na chůzi a cyklistiku. Automobilová doprava se má naopak postupně regulovat a omezovat tak, aby se snižovaly její negativní dopady na zdraví obyvatel.

P+ Dopravní politika je ke stažení zde

 

P+ Scénáře

Základem pro vizi mobility je Strategický plán hl. m. Prahy, konkrétně jeho aktualizace z listopadu 2016. Na tento společný fundament navazují strategické cíle a prioritní osy Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí doplněné o tři různé scénáře vyjadřující tři možné cesty dosažení vytyčených cílů (Praha efektivní, Praha racionální a Praha liberální). Tyto scénáře se staly předmětem diskuze s odborníky na workshopu P+ i základem pro sociologický průzkum mezi obyvateli Prahy a Středočeského kraje. Výsledky jsou rovněž shrnuty v tomto dokumentu. 

P+ Scénáře jsou ke stažení zde

Příloha 1 Prezenční listina z workshopu s partnery je ke stažení zde

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy

Rada hlavního města Prahy dne 19. 9. 2017 schválila dokument Dopravní politika a vzala na vědomí dokument Scénáře.

Usnesení i s důvodovou zprávou je ke stažení zde

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy

Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/29 ze dne 6.9.2018 k dokumentu Návrh Plánu udržitelné mobility a dalšímu postupu činností

Usnesení je ke stažení zde

 

P+ Analýza

Hlavní město Praha připravuje ve spolupráci se Středočeským krajem Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Vychází z celoevropské metodiky pro tvorbu Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP), po svém dokončení v roce 2018 se stane hlavní koncepcí v oblasti dopravy pro Pražskou metropolitní oblast. Výstupem první fáze projektu je dokument P+ Analýza.

P+ Analýza je ke stažení zde

Příloha 1 Širší vztahy Prahy a okolí 

Příloha 2 Přístupnost stanic a zastávek kolejové sítě PID

Příloha 3.1 Problémová mapa veřejné dopravy

Příloha 3.2 Problémová mapa veřejné dopravy - poznámky k problémům

Příloha 4 Problémová mapa cyklistické dopravy

Příloha 5.1 Problémová mapa automobilové dopravy

Příloha 5.2 Problémová mapa automobilové dopravy - poznámky k problémům

Příloha 6 Indikatory dopravniho systemu z dopravniho modelu

Příloha 7 Indikatory dopravniho systemu ze statistik a pruzkumu

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy

Rada hlavního města Prahy dne 21. 2. 2017 schválila dokument Analýza Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, který je i s přílohami ke stažení výše.

Usnesení i s důvodovou zprávou je ke stažení zde

 

Souhrnná zpráva o sběru podnětů od veřejnosti v rámci analytické části

Dokument Souhrnná zpráva o sběru podnětů od veřejnosti v rámci analytické části se věnuje vyhodnocení sběru podnětů, které jsme od veřejnosti obdrželi mezi 16. květnem a 7. červencem 2016 prostřednictvím našich internetových stránek. Podnětů přišlo za necelé dva měsíce celkem 2866. Některé podněty byly využity v rámci Analýzy k tvorbě problémových map, všechny podněty následně poslouží k dalším etapám tvorby Plánu udržitelné mobility a okolí, zejména pak pro návrhovou část. Níže je k dispozici celá souhrnná zpráva i detailní seznam podnětů od veřejnosti.

Souhrnná zpráva o P+ podnětech je ke stažení zde

Seznam P+ podnětů je ke stažení zde